ALGEMENE VOORWAARDEN
SHOPTV APP

Deze algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden voor de verschillende diensten die er deel van uitmaken, hierna samen de ‘Algemene Voorwaarden’ genoemd, zijn van toepassing voor alle contractuele relaties tussen ShopTV en de afnemer. Per afzonderlijk product kunnen er bijzondere voorwaarden van toepassing zijn.

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden omschrijven het geheel van de rechten en plichten tussen de ShopTV en de afnemer met betrekking tot de producten en/of dienst(en).

De afnemer verklaart (i) voldoende te zijn geïnformeerd over de inhoud van deze algemene voorwaarden en de kenmerken van de ShopTV-producten en /of -dienst(en) en (ii) deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen en aanvaard.

2. Hardware aangeboden door ShopTV
2.1 Mini-modem
De afnemer heeft de keuze om een mini-modem aan te kopen, dan wel te huren voor de bepaalde duur van 1 jaar, jaarlijks verlengbaar.

a. Aankoop mini-modem
ShopTV, hierna de verkoper, biedt de mini-modem te koop aan. Bij aankoop van de mini-modem wordt de afnemer, hierna de koper, eigenaar van de mini-modem, en dit onbeperkt in de tijd.

b. Verhuur mini-modem 
ShoptTV, hierna de verhuurder, verhuurt de mini-modem aan de afnemer , hierna de huurder, voor een periode van telkens 1 jaar.
De verhuurder blijft te allen tijde eigenaar van de modem.

Bij de beëindiging van de contractuele relatie, om welke reden dan ook, zal de huurder de modem terug bezorgen aan de verhuurder.

De huurder zal de modem in zijn exclusief bezit houden op de plaats waar hij is geïnstalleerd.

Onderverhuur is strikt verboden.
Indien een huurder onderverhuurt, leidt dit tot onmiddellijke verbreking van het abonnement met betaling van de abonnementskosten gedurende de resterende duur van het abonnement.

c. Plaatsing
De koper of huurder van de mini-modem staat in voor de plaatsing en de goede werking van de hardware.
Dit behelst:
• Plaatsing van de TV(‘s);
• Voorzien van een extra stopcontact voor de mini-modem;− HDMI bekabeling bij meerdere TV’s met dezelfde content; In dit geval dient de koper/huurder ook te voorzien in een HDMI splitter.

Indien de koper/huurder dit wenst, kan ShopTV deze service voorzien, en wordt er gewerkt met een offerte voor de installatie.

d. Correct gebruik
De verhuurder/verkoper verbindt zich ertoe om aan de koper of huurder een goed te leveren dat met de overeenkomst in overeenstemming is.

De koper of huurder zal de modem gebruiken als een goed huisvader en in overeenstemming met alle richtlijnen en aanbevelingen van ShopTV.

De koper of huurder zorgt ervoor dat de modem geïnstalleerd wordt in een ruimte die geschikt is voor een veilige installatie, onderhoud en werking.

De verkoper/verhuurder is niet verantwoordelijk bij de plaatsing van de mini-modem in een niet – verluchte of vochtige ruimte met mogelijk slechte werking tot beschadiging als gevolg.

3. Garantie bij huur of aankoop van de mini-modem 
De mini-modem is voorzien van een zegel op de behuizing en geheugenkaart.  Zo deze door de huurder/koper wordt beschadigd, is de vShopTV gerechtigd de kostprijs van de modem te verhalen op de klant.

De huurder/koper zal de mini-modem in goede staat bewaren en zal ShopTV onmiddellijk inlichten over eventueel verlies of beschadiging van de mini-modem.

Bij technische storingen en problemen zal de huurder dit onmiddellijk melden aan ShopTV.

Indien de ShopTV vaststelt dat de vastgestelde problemen zijn te wijten aan de huurder, heeft hij het recht de vastgestelde schade aan de mini-modem te verhalen op de huurder.

 a. De goede werking
Om de goede werking van de mini-modem te garanderen, dient de koper of huurder te beschikken over een stabiele WIFI, of een vaste internet verbinding (aanbevolen)(RJ45) of 3G, 4G connectie.

De mini-modem wordt niet gebruikt in open lucht.

ShopTV is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de internetverbinding van de koper of huurder.

b. Configuratie
De configuratie van de mini-modem gebeurt als volgt:
• Bij een vast netwerk: gratis van op afstand;
• Bij een verbinding met WIFI: door de diensten van ShopTV aan 40,00 € per uur, inclusief vervoerskosten.

4. Geheugenkaart 
De upgrade van de geheugenkaart gebeurt als volgt:
• Bij een vast netwerk: gratis per post;
• Bij een verbinding met WIFI: door de diensten van ShopTV aan 40,00 € per uur, inclusief vervoerskosten.

Een defecte geheugenkaart wordt gratis vervangen, behoudens de volgende gevallen:
• Bij plaatsing in een niet-verluchte of vochtige ruimte, met schade tot gevolg;
• Bij het gebruik van zelf aangekochte geheugenkaarten.

5. SHOPTV APP
5.1 Garantie server-uptime
ShopTV geeft een server uptime van 98%.
5.2 Abonnementsvoorwaarden van de shopTV app

a. Inwerkingtreding
Het abonnement kan te allen tijden worden aangevraagd voor de periode van 1 jaar, te betalen per jaar.

Enkel bij correcte ontvangst van de betaling van de overeengekomen prijs wordt het abonnement geactiveerd of verlengd.

b. Duur en opzeg
Het abonnement kan worden aangegaan voor de periode van 1 jaar.

De opzeg van het abonnement dient te geschieden per e-mail ten laatste 2 maanden voorafgaand aan het einde van het abonnement.

Het abonnement dient ook in de opzegperiode correct te worden betaald.

Eventueel resterende maanden worden niet terugbetaald.

c. Gebruikersnaam 
De gebruikersnaam verbonden aan het abonnement is uniek en kan niet gewijzigd worden. 

Het wachtwoord verbonden aan deze gebruikersnaam, kan wel op eenvoudige wijze gewijzigd worden door shopTV.be.

5.3 Content

a. Beheer als goede huisvader
ShopTV en hun servers services zijn niet verantwoordelijke voor de content die huurders plaatsen.

De huurder draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn content.

b. Toegelaten content
Het is toegelaten om alle content met betrekking tot de onderneming van de huurder te vertonen zoals leveranciers, sponsors, informatie, wachtnummer, reclame, foto’s, video’s…

c. Niet-toegelaten content
Het is verboden afbeeldingen, boodschappen of aankondigingen te doen die ingaan tegen de openbare orde en de goede zeden.

Het is verboden afbeeldingen te gebruiken waartoe de huurder geen auteursrechten heeft.

ShopTV en hun servers zijn onder geen enkel beding verantwoordelijk voor de gepubliceerde content.

d. Schadevergoeding
Onder geen enkele omstandigheid kan de verkoper of verhuurder gehouden zijn tot het betalen van een schadevergoeding, om welke reden dan ook.

6. Betalingsvoorwaarden 
Elke factuur is betaalbaar binnen de 10 kalenderdagen.
Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand.

7. Wijzigingen 
Te allen tijde kan ShopTV de prijzen, voorwaarden en/of kenmerken van de diensten wijzigen wanneer dit noodzakelijk is omwille van objectieve externe factoren die niet louter afhangen van haar wil. Partijen komen overeen dat als objectieve externe factoren worden beschouwd (1) wijzigingen van het toepasselijk wettelijk en/of regelgevend kader, en (2) beslissingen van bevoegde regelgevende overheden.

ShopTV kan na het einde van het contract van bepaalde duur, om welke reden ook, deze algemene voorwaarden en de prijsvoorwaarden wijzigen of de technische specificaties of eigenschappen van haar diensten aanpassen.

In geval van een eenzijdige prijsverhoging of in geval van eenzijdige wijzigingen in de zin van art. 108 § 2 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie wordt de afnemer één maand voorafgaand aan de inwerkingtreding hiervan op de hoogte gebracht per e-mail.

Wanneer de afnemer niet akkoord gaat met een eenzijdige wijziging in de zin van art. 108 § 2 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, heeft deze het recht om de overeenkomst kosteloos en schriftelijk op te zeggen tot uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de inwerkingtreding van de wijzigingen.

In geval van een eenzijdige prijsverhoging heeft de afnemer het recht om de overeenkomst kosteloos en schriftelijk op te zeggen tot uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de ontvangst van de eerste aanrekening na de inwerkingtreding van de wijzigingen.

8. Geschillen
De met verkoper of verhuurder afgesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

Voor alle betwistingen die kunnen voortkomen uit de overeenkomst waarvan o.m. de factuur het afdoend bewijs is alsmede voor deze die betrekking hebben op de uitvoering door partijen van hun verbintenissen zijn alleen de rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd.

 

shoptv app digital signage

vraag maar.

Misschien heeft u nog vragen over het gebruik van de shoptv app
in uw winkel. Vul onderstaand uw gegevens in en wij contacteren u vrijblijvend.

Call Now Button